Odhaduje se, že v západním světě existuje více než 20 milionů instalací systému odpařovacího chlazení. Nikdy nebyl zdokumentovaný případ, který by výskyt legionářské nemoci spojoval s odpařovacím klimatizátorem při chlazení vlhkým vzduchem. Firma Ekonair Sp. z o.o. vytvořila zařízení a systémy, které praktickým a vhodným způsobem splňují požadavky bezpečnostních předpisů.

Co je legionářská nemoc?

Legionářská nemoc je variantou zápalu plic. Název nemoci pochází z epidemie těžkého zápalu plic, kterým onemocněli účastníci konventu Americké legie ve Filadelfii v r. 1976. Je to onemocnění vzácné, ale vážné. Vyskytuje se častěji u mužů než u žen. Obyčejně se nakazí osoby středního věku nebo starší a je častější u kuřáků a osob s problémy v oblasti hrudníku. U mladších lidí se legionářská nemoc vyskytuje zřídka a u osob pod 20 let – velmi zřídka. Asi k polovině výskytů nemoci nakažením došlo v zahraničí. Druhá polovina nemocných se nakazila infekcí v tuzemsku.

Jak je možné se jí nakazit?

Legionářskou nemoc vyvolává bakterie s názvem Legionella pneumophila. K nakažení legionářskou nemocí dochází vdechnutím kapiček vody ze vzduchu, které obsahují bakterie Legionella. Avšak většina lidí vystavených působení bakterie Legionella neonemocní. Legionářská nemoc též není přenosná z člověka na člověka.

Odkud se vzala?

Bakterie, která vyvolává legionářskou nemoc, je v přírodě velmi rozšířená. Žije hlavně ve vodě, např. v rybnících, kde obvykle nepůsobí žádné problémy. Ohniska nemoci vznikají v různých vodních systémech zkonstruovaných člověkem, ve kterých jsou teploty dostatečně vysoké pro to, aby povzbudily růst bakterií, např. chladicí věže, odpařovací kondenzátory, hydromasážní vany (obchodní název – jacuzzi) a ve vodě pro domácí použití v budovách, jako jsou hotely. Většina případů této nemoci ve Velké Británii je spojována s instalacemi jako chladicí věže nebo odpařovací kondenzátory, které mohou rozprašovat kapičky vody na velké oblasti. Jde o prvky klimatizačních systémů i prvky průmyslového chlazení.

Jaká opatření se používají ke kontrole legionářské nemoci?

Aby se zamezilo výskytu legionářské nemoci, vyžaduje se od firem, které takové systémy provozují, aby dodržovaly zásady zavazující je mj. ke správnému zacházení se systémy, jejich správnému provozu a údržbě. Mimo to musí být voda pravidelně upravována/vypouštěna a systém se musí čistit.

Přístup firmy Ekonair k prevenci legionářské nemoci

Projekt systému odpařovacího chlazení: V projektech všech zařízení Ekonair se berou v úvahu pokyny asociace Polská ventilace (Stowarzyszenie Polska Wentylacja). Z toho vyplývají níže uvedená řešení, která by v normálních podmínkách nespadala do standardní instalace systému odpařovacího chlazení:

 • Systém úpravy vody
 • Systém kontroly procesu, který minimalizuje možné usazování se nečistot
 • Konstrukční materiály odolné proti korozi

Hygiena a odpařovací zařízení

Hygiena je nejdůležitějším faktorem pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti systému, její dodržování zaručuje shodu s předpisy a umožňuje klidný spánek.

Hygiena

Udržování čistých a bezpečných celulózových vložek v klimatizátorech vyžaduje:

 • Zabránit stagnaci vody – pravidelně vyprazdňovat nádrž
 • Nízkou teplotu vody při provozu
 • Zamezit korozi a usazování se vodního kamene – výměna celulózových vložek
 • Nevytvářet aerosoly
 • Provádět údržbu – před, v průběhu i na konci sezóny
 • Používat ozónování a ozařování UV – příslušenství

Řešení problémů hygieny systému:

 1. Teplota vody

Po dobu monitorování teploty vody v oběhu můžeme uvažovat, že při teplotě vstupního vzduchu do 40 °C obvykle v polském klimatu nepřekročí teplota vody v odtokové nádrži 20 °C.

Výše uvedené vztahy mohou být vysvětleny jako důsledek teploty vody blížící se

„teplotě mokrého teploměru“ vzduchu. V mírném klimatickém pásmu málokdy „teplota mokrého teploměru“ překročí 20 °C a i v té době se udržuje nad touto úrovní pouze několik hodin.

Stojí za zmínku, že při vypnutém odpařovacím klimatizátoru se odtoková nádrž automaticky vyprázdní. Zabraňuje to nárůstu teploty do teploty prostředí, která se může pohybovat v mezích od 20 do 45 °C.

 1. Stagnace vody

Po dobu normálního procesu chlazení voda stále obíhá. Konstrukce celulózových vložek a klimatizátoru minimalizuje mrtvé oblasti, takže ke stagnaci vody nedochází. Je-li zařízení vypnuté, systém automaticky vodu z nádrže vypustí. Zařízení má plně samoodtokový charakter, výskyt stojaté vody není možný.

 1. Konstrukční materiály

Všechny plochy, které jsou v kontaktu s vodou, s výjimkou filtračních vložek, jsou provedeny z umělých hmot nebo neželezných materiálů. Filtrační vložky Ekonair jsou vyrobeny z celulózového materiálu impregnovaného solemi, které tento materiál chrání před hnitím, aby se zabránilo biologické degradaci a dodalo vložkám vysoké hodnoty absorpce. Jde o tuhý, samonosný výrobek. Vložky se kontrolují během plánované údržby a v případě nutnosti se vymění.

 1. Čistota systému

Při odpařování vody se zvýší úroveň rozpuštěných solí a pevných substancí. Výkonnost odpařování je závislá na venkovních podmínkách. Je ustanoveno v průměru vypouštět vodu z nádrže každých 8 hodin. Všechno je možné provádět automaticky pouze s jedním nastavením zařízení. Nádrž je očištěna od usazenin a případných částic ze systému a znova se naplní čerstvou čistou vodou.

Plánovaná údržba zahrnuje čištění všech ploch, které přichází do kontaktu s vodou.

 1. Program úpravy vody

Pro zajištění většího mikrobiologického zabezpečení je možné použít desinfekci ozónem.

I když připouštíme, že při teplotě pod 20 °C bakterie Legionella nepředstavuje žádné riziko, mohou se ale v těchto podmínkách rozvíjet i jiné organizmy. Biocidy a dezinfekce paprsky UV se používají proto, aby se zabránilo vytváření biofilmů, které by mohly napomáhat rozvoji Legionelly.

Obecné hodnocení rizika

Konečnou odpovědnost za vlastní hodnocení rizika nese koncový uživatel. Cílem tohoto univerzálního dokumentu je poskytnout technické informace jako podklad pro toto posouzení.

Shrnutí

Celková míra rizika je závislá na kvalitě chlazeného vzduchu. V kompresorových klimatizátorech se mohou bakterie Legionelly shlukovat a mohou se hromadit látky napomáhající jejímu rozvoji. Pokud jsou zařízení udržována v čistotě a jsou realizována všechna ochranná a kontrolní opatření, je riziko velmi nízké nezávisle na tom, zda máme co činit s odpařovacími nebo kompresorovými klimatizátory.