serwerownie1

Firma EKONAIR nabízí řešení ve formě odpařovacích klimatizátorů, které je možné používat pro chlazení serveroven.

Konvenční klimatické systémy jsou řešením, které je velmi náročné na spotřebu elektrické energie. Použitím odpařovacích klimatizátorů lze snížit náklady na elektrickou energii dokonce o více než 90 % a k tomu značně redukovat tvorbu oxidu uhličitého

Faktor chlazení EER 33

(30 °C/40 % RH pro vnější vzduch)

Víte, že 1 % energie na světě se spotřebovává na chlazení serveroven? Firma EKONAIR nabízí řešení ve formě odpařovacích klimatizátorů, které je možné používat pro chlazení datových center nebo serveroven. Konvenční klimatizační systémy jsou řešením, které je velmi náročné na spotřebu elektrické energie. Použitím odpařovacích klimatizátorů lze snížit náklady na elektrickou energii dokonce o více než 90 % a k tomu značně redukovat tvorbu oxidu uhličitého

Jaké změny umožnily použití těchto řešení?

Moderní zařízení IT jsou značně odolnější než starší jednotky. Většina výrobců udává teplotu pro práci v rozmezí 10-35 °C. Relativní vlhkost již dnes není tak důležitá, protože páskové systémy (tape to tape) a systémy papírové se již nepoužívají. Používají se pouze v omezených případech u ekonomizérů vzduchu nebo u tzv. Freecoolingu. Mimo tato použití je nadále požadována podpora chladicích systémů v době, kdy teplota prostředí překročí 25 °C.

Odpařovací klimatizátory firmy Ekonair redukují potřebu přídavných metod chlazení díly kontinuálnímu průtoku studeného vzduchu o teplotě pod 22 °C – dokonce i v nejteplejších obdobích.

Jaká řešení můžeme poskytnout?

Ve spolupráci s projektanty serverovny se podařilo vytvořit řešení s odpařovacími klimatizátory v již existujících objektech.

Porovnání tradičního systému chlazení s odpařovacím systémem v serverovnách.

Tradiční systém chlazení Odpařovací klimatizátor
Tradiční klimatizační systém ochlazuje vzduch a předává ho do prázdného prostoru pod podlahou. Klimatizátor Ekonair nasává vzduch zvenčí a předává ho do prostoru pod podlahou serverovny. Při teplotě vzduchu pod 18 °C se dopravovaný vzduch mísí s recirkulovaným vzduchem ze serverovny. Při teplotě vzduchu nad 21 °C používá klimatizátor odpařovací chlazení, aby dodával vzduch, jehož teplota nikdy nepřekročí 22 °C.

Jakým způsobem dochází k úsporám?

Odpařovací klimatizátor zajišťuje konstantní průtok vzduchu s teplotou 18-22 °C v době, kdy proces chlazení není aktivní. Nasávaný vzduch je chlazený odpařováním, jestliže teplota prostředí je vyšší, a ohřívá se teplým vzduchem z ventilačního systému serverovny, jestliže teplota prostředí klesne pod 18 °C. Doplňkový systém chlazení není potřeba, jestliže se uvedených parametrů dosáhne pomocí odpařovacího chlazení. V konečném důsledku ušetříme elektrickou energii na úrovni překračující 90 % v porovnání s tradičními klimatizačními systémy.

1. Do systému je dopravovaný čerstvý vzduch a je filtrovaný vlhčenými vložkami.

 1. Odpařovací chlazení pracuje pouze v teplém období
 2. Distribuce vzduchu probíhá pomocí energeticky hospodárného axiálního ventilátoru.
 3. Patentovaný systém řízení kontroluje teplotu přiváděného vzduchu
 4. Průtok vzduchu je přizpůsoben potřebám chlazení 6. Preferuje se řazení rozvaděčových skříní do sestav tvořících teplé a studené uličky.
 1. V místnosti se udržuje přetlak
 2. Prostor ve stropě může být využit jako kanál pro odvod vzduchu
 3. Kvůli zjednodušení instalace a snížení nákladů na spotřebu energie nejsou v instalaci odtahové ventilátory.
 4. Horký vzduch je odváděn ven.

Projekt systému

Požadovaný průtok vzduchu v daném systému je závislý na vybavení a konstrukci serverovny. S použitím typického ΔT na úrovni 10 °C může jeden odpařovací klimatizátor obsluhovat serverovnu do výkonu do 35 kW. Systémy mohou pracovat s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu.

Energeticky úsporný systém distribuce vzduchu využívá axiální ventilátor, který lze použít u většiny řešení. V případě řešení se zvýšenou (dvojitou) podlahou je třeba ve výpočtech zohlednit dodatkový odpor vzduchu.

Většina systémů je řízena centrálně, což umožňuje plně řídit práci klimatizátoru a identifikovat případné poruchy v práci.

Provozní podmínky serverovny

Při výběru chladicího systému musí být vzaty v úvahu následující faktory: Teplota: Firma Ekonair zaručuje 100 % shodu s nejnovějšími standardy asociace ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) a splňuje požadavky výrobců zařízení IT pro ochranu životního prostředí. Některé starší systémy, které vyžadují přísnou kontrolu, nejsou pro použití odpařovací klimatizace vhodné.

Relativní vlhkost: Na území Evropy firma Ekonair zaručuje 99 % shodu s přípustnými podmínkami na základě standardů asociace ASHRAE. Starší datové systémy, jako papírové a magnetické pásky, jsou citlivější a v těchto případech se chlazení odpařovacími klimatizátory nedoporučuje.

Prach: Filtrační vložky zajišťují příslušnou úroveň filtrace i u moderního vybavení serverovny.

Redundance: Požadovaná redundance se získává modulovým systémem.

Výhody

Klíčové výhody vyplývající z použití odpařovacích klimatizátorů v porovnání s tradičním systémem:

Náklady

Konstrukční

Provozní

Výhody pro životní prostředí

Chybí chladicí faktor

Méně než 10 % emisí oxidu uhličitého v porovnání s konvenční klimatizací [1] – 2008 ASHRAE Pokyny týkající se životního prostředí pro zařízení Datacom

Kde se mohou používat odpařovací klimatizátory Ekonair?

Odpařovací klimatizátory vyžadují kanálový rozvod vnější stěnou nebo střechou. V moderních datových centrech a serverovnách je možné snadno umístit oba systémy: chlazení rozvaděčových skříní a jednotek UPS.

 1. Odpařovací klimatizátory Ekonair nainstalované zvenčí
 2. Modulové systémy umožňují jednoduše přizpůsobit redundanci 3. Existující konvenční klimatizační systémy mohou zůstat zachovány 4. Vzduch je dopravován do prostoru pod podlahou serverovny 5. Generátory nouzového napájení musí zajistit jen 10 % výkonu v porovnání se systémy tradiční klimatizace
 1. Místnosti s jednotkami UPS jsou chlazeny ventilací využívající odpařovací chlazení
 2. Pro případ požáru jsou klimatizátory Ekonair zapojeny do protipožárních systémů kvůli řízenému vypnutí.
 3. Typická střešní montáž odpařovacího klimatizátoru Ekonair